2018

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

“MyEU. Portal młodych mobilnych do aktywnego obywatelstwa Unii Europejskiej” (EN: “MyEU. Youth in the move Portal to active citizenship of the European Union”).

Krótki opis:
Głównym wyzwaniem, adresowanym przez MyEU, jest niski poziom zaangażowania i uczestnictwa demokratycznego obywateli i obywatelek Unii Europejskiej, zamieszkujących w krajach UE innych niż kraj ich pochodzenia, w życiu politycznym, społecznym i demokratycznym ich krajów goszczących. Problem ten jest szczególnie istotny w grupie osób młodych.
Główna grupa docelowa MyEU to właśnie osoby młode (w wieku 18 – 35 lat) już zamieszkujące poza granicami kraju pochodzenia lub planujący wyjechać (w celu zamieszkania/ podjęcia studiów/ pracy/ wolontariatu/ szkolenia zawodowego) w innym kraju europejskim.

Oferta MyEU adresowana będzie do:
1. Młodych dorosłych uczestniczących w szkoleniu zawodowym/praktykach zawodowych/doradztwie zawodowym w innym kraju unijnym niż kraj ich pochodzenia  (mobilność edukacyjna);

2. Młodych dorosłych pracujących/ planujących podjąć pracę w innym kraju europejskim, niż kraj ich pochodzenia (mobilność zawodowa);

3. Młodych dorosłych, którzy już korzystają – lub chcieliby skorzystać z możliwości działania jako wolontariusze/wolontariuszki w innym kraju europejskim niż kraj ich pochodzenia,  na rzecz licznych europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego promujących aktywność społeczną i polityczną;

Jak pokazują liczne badania, udział w mobilności europejskiej – studiach/stażach/wolontariacie/pracy za granicą – znacząco pomaga młodym ludziom odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Osoby, które doświadczyły życia w kraju innym niż kraj ich pochodzenia, charakteryzuje większa otwartość, tolerancyjność, większa pewność siebie i docenianie możliwości, jakie stwarza życie w zjednoczonej Europie. To z kolei prowadzi do większej aktywności w życiu społecznym, kulturalnym, politycznym – zarówno na poziomie lokalnym jak i europejskim.

Celem głównym MyEU jest zwiększenie poziomu zaangażowania i uczestnictwa demokratycznego mieszkańców i mieszkanek Unii Europejskiej, szczególnie młodych dorosłych, w politycznym, społecznym i demokratycznym życiu goszczących ich krajów europejskich, poprzez promowanie możliwości, sposobów, narzędzi i korzyści wynikających z aktywnego uczestnictwa demokratycznego.

Okres realizacji projektu: Styczeń 2018 – czerwiec 2019.

Partnerzy:
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych (PL) www.fundacjaaie.eu(Lider)
Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS scpa (IT) http://www.cooss.it/it/
Magyar Nepfoiskolai Tarsasag (HU) www.nepfoiskola.hu

Współfinansowanie: Program Unii EuropejskiejRights, Equality, Citizenship (2014 – 2020).

 

 

2017

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI


Bridging social capital by participatory and co-creative culture” (PL„Wzmacnianie kapitału społecznego poprzez kulturę uczestnictwa i współtworzenia”). Akronim projektu: BRIDGING 

Krótki opis:
Spadek poziomu zaufania w społecznościach europejskich, który nastąpił na przestrzeni ostatniej dekady, jest obecnie jednym z głównych wyzwań dla społeczności. Liczne badania zrealizowane przez UN, OECD, EU i innych wskazują, że spadek zaufania społecznego dotyczy nie tylko rządów, przedsiębiorstw czy mediów, ale również organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Najbardziej niepokojące jest jednak obniżenie poziomu zaufania pomiędzy zwykłymi ludźmi.

Zaufanie stanowi podstawowy element kapitału społecznego danego kraju. World Development Report (2013) pokazuje że kraje, gdzie ludziebardziej ufają innym, charakteryzują się niższym poziomem przemocy, większą stabilnością polityczną, wiarygodnością i silniejszym wzrostem gospodarczym. Co więcej, pełne zaufania relacje społeczne są kluczowe dla poczucia szczęścia mieszkańców, na co wskazuje chociażby  the World Happiness Report (2012).  Zaufanie pomiędzy mieszkańcami danego kraju przekłada się również bezpośrednio na poczucie dobrostanu oraz jakość życia.

Bez zaufania instytucje nie działają, społeczności upadają a ludzie tracą wiarę w siebie nawzajem. Wierzymy, że europejski sektor kultury i sztuki (amatorskiej, profesjonalnej oraz dziedzictwa kulturowego) może kreować zmiany. Ten sektor stanowi – obok amatorskiego sportu – największy sektor społeczeństwa obywatelskiego w UE. Od lat jest to też sektor z najszybciej rosnącą liczbą nowych organizacji i ich członków. Ogromna liczba wolontariuszy, pracowników, twórców i artystów jest zatrudniona w niezliczonych organizacjach zapraszających do uczestniczenia w działaniach kulturalnych i artystycznych około 38% Europejczyków i Europejek (Eurobarometr 399, XI. 2013).

Organizacje sektora kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego, mają potencjał by wzmacniać swoje zaangażowanie społeczne. Szczególnie w obecnych czasach organizatorzy kształcenia w tym sektorze powinni skupić się na promowaniu inicjatyw, które mogą pomóc we wzmacnianiu spójności społecznej i w budowaniu zaufania w społecznościach.

Celem ogólnym projektu jest wzmacnianie kapitału społecznego oraz promowanie włączenia, spójności społecznej i zaufania społecznego poprzez  wzmacnianiekultury  uczestnictwa i współtworzeniaw europejskim sektorze kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego.

Okres realizacji projektu: Wrzesień 2017 – Sierpień 2018

Partnerzy:
Kulturelle Samrad i Danmark (DK), www.kulturellesamraad.dk(Coordinator)
Interfolk, Institut for Civilsamfund (DK), www.interfolk.dk
Voluntary Arts Network (UK), www.voluntaryarts.org
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych (PL), www.fundacjaaie.eu
EDUCULT - Denken und Handeln im Kulturbereich Verein (AT), www.educult.at
Lietuvos Pilių ir Dvarų Asociacija (LT), www.dvarai.lt
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (SI), www.jskd.si
St.Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (NL), www.lkca.nl

Współfinansowanie: Erasmus Plus, KA2 Współpraca na rzecz innowacji I wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa Strategiczne w sektorze edukacji dorosłych.

 

"EDU-DESIGN. Edukacja dla projektowania przyszłości"

Projekt dedykowany rozwojowi zawodowemu ludzi FAIE.

Celem ogólnym projektu jest poznanie działających z sukcesem u Partnerów projektu różnych modeli i form wspierania i organizowania uczenia się przez całe życie osób dorosłych w ramach edukacji poza-zawodowej, poza-formalnej. Mobilności edukacyjne odbędą się do organizacji partnerskich na Węgrzech, we Włoszech i na Cyprze. Ich celem będzie podpatrywać, konsultować i uczyć się – by lepiej i skuteczniej działać na rzecz polskich NGOs i wszystkich innych aktywnych grup nieformalnych i liderów społecznych.

Partnerzy projektu:

Magyar Nepfoiskolai Tarsasag, Węgry: http://www.nepfoiskola.hu/

Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS scpa, Włochy:http://www.cooss.it/it/

Future worlds Centre, Cypr: http://www.futureworldscenter.org/

Okres realizacji projektu: Sierpień 2016 – listopad 2017.

Współfinansowanie: Erasmus Plus, KA1 - Mobilność edukacyjna - Mobilność kadry edukacji dorosłych Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

 

 

2014

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJ

"Warto się przygotować!" Cykl szkoleniowy zainicjowany w związku z uruchomieniem programów grantowych nowej perspektywy funansowej UE na lata 2014 - 2020 oraz nowych odsłon innych krajowych, miedzynarodowych i finansowanych przez podmioty prywatne programów grantowych.

Szkolenia „Fundusze unijne na lata 2014 – 2020. Źródła dofinansowania działalności edukacyjnej, kulturalnej i społecznej oraz metodyka pisania wniosków o dofinansowanie projektów” realizowane są cyklicznie, na terenie Polski Południowej, począwszy od lutego 2014 r.

Celem szkoleń jest:

Przygotowanie uczestników szkolenia do planowania i opracowywania dobrych projektów, w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej oraz środków krajowych  i prywatnych, poprzez przekazanie aktualnych, spójnych i kompleksowych informacji o możliwościach i zasadach dofinansowania i opracowywania projektów.

Szkolenia są adresowane do:

1. Członków Zarządów, pracowników, współpracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych;

2. Właścicieli i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw;

3. Pracowników sektora samorządowego

4. Innych osób zainteresowanych tematem planowania, pisania i realizacji projektów oraz pozyskiwania na nie dofinansowań.

Informacje o aktualnych terminach szkoleń, wraz z formularzem zgłoszeniowym i szczegółowym opisem szkoleń - publikowane są na bieżąco pod zakładką "Aktualności".

Zapraszamy!

 

PROJEKTY ZREALIZOWANE

"Wiemy czego chcemy. Akademia realizatorów projektów międzynarodowych Polska - Południe"

Realizacja projektu została zakończona z dniem 31 grudnia 2013 r.

W zakresie planowania, pisania i realizacji projektów międzynarodowych przeszkoliliśmy członków, współpracowników, pracowników i wolontariuszy 34 organizacji pozarządowych z terenu województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

W trakcie spotkań doradczych powstało 9 kompletnych koncepcji projektów międzynarodowych, do zastosowania w konkursach grantowych.W procesie doradczym brało aktywny udział 16 osób reprezentujących 11 organizacji pozarządowych.

Nakręciliśmy też 14 "Pigułek Wiedzy" zawierających wskazówki jak poradzić sobie z największymi wyzwaniami związanymi z realizacją projektów międzynarodowych (wszystkie - do obejrzenia pod zakładką "Pigułki Wiedzy").

Dodatkowo - zrealizowaliśmy pilotażowy program stażowy przygotowujący do objęcia funkcji asystenta/asystentki średniej wielkości projektu, realizowanego przez organizację pozarządową, przy wsparciu dofinansowania zewnętrznego. Nasza stażystka spisała się świetnie, mamy nadzieję na współpracę przy kolejnych projektach. Program stażowy będzie kontynuowany w kolejnych latach.

 

2013

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

"Wiemy, czego chcemy. Akademia realizatorów projektów międzynarodowych Polska – Południe

Jest odpowiedzią na potrzebę poszerzenia wiedzy i umiejętności śląskich, małopolskich i podkarpackich organizacji pozarządowych w zakresie aplikowania o dofinansowanie i realizacji projektów międzynarodowych.

Realizacja projektów międzynarodowych jest z jednej strony sporym wyzwaniem, z drugiej - daje mnóstwo korzyści: Pozwala utrzymać ciągłość realizowanych działań, umożliwia utrzymanie miejsc pracy i tworzenie nowych - dzięki większemu zróżnicowaniu źródeł pozyskiwania dofinansowań na realizację celów statutowych. Dzięki kontaktom międzynarodowym podnosi się poziom innowacyjności organizacji. Zyskujecie nowe inspiracje, macie dostęp do dobrych praktyk ze świata, wymiany myśli, metod pracy, doświadczeń. Dzięki temu oferta dla Waszych klientów jest szersza i bogatsza. Pracownicy, współpracownicy, wolontariusze działających międzynarodowo NGO zyskują doskonałe możliwości podnoszenia swoich kompetencji, rozwoju zawodowego i osobistego. To daje im większe możliwości na rynku pracy. Organizacja się rozwija i profesjonalizuje.

Celem ogólnym projektu jest przyczynienie się do zwiększenia ilości powstających projektów międzynarodowych, które otrzymają dofinansowanie ze środków poza - krajowych.

By to osiągnąć, przeprowadzone zostaną warsztaty dla kadry 30 organizacji pozarządowych dające niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczących planowania, przygotowania i realizowania projektów międzynarodowych. Autorzy dziewięciu najlepszych koncepcji projektów z 3 województw, które powstaną po warsztatach, wezmą udział w doradztwie. Jego celem jest opracowanie kompletnych koncepcji projektów międzynarodowych wraz z wyborem partnerów zagranicznych. Trwałym i dostępnym dla wszystkich zainteresowanych efektem projektu będą opublikowane tzw. „Pigułki Wiedzy” – zawierające odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące planowania i realizowania projektów międzynarodowych. W ramach projektu realizowany będzie również pilotażowy Program Stażowy Fundacji, który będzie kontynuowany w kolejnych latach.

Czas realizacji: maj 2013 – grudzień 2013
Obszar objęty projektem: województwo śląskie, małopolskie i podkarpackie
Liczba uczestników: 30 organizacji pozarządowych; 60 osób
Wartość projektu: 98 328,14 PLN
Dofinansowanie: Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Priorytet 2 "Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie", w obszarze wsparcia 1 "Rozwój potencjału organizacji pozarządowych".

WWW: http://www.pl-pd.wiemyczegochcemy.pl/

 

PROJEKTY ZREALIZOWANE

„Paszport do aktywnej starości”

Projekt zamknięty z dniem 28 czerwca 2012.
Zrealizowano w sumie 160 godzin zajęć w 4 obszarach tematycznych + warsztaty dotyczące podstaw obsługi komputera i Internetu.
Udział w projekcie ukończyło 57 osób. Większość uczestników wzięło udział w więcej niż jednych zajęciach, stąd frekwencja na kursach wyniosła 95 osób.

Mamy nadzieję, że uczestnicy złapali (lub odświeżyli) bakcyla "uczenia się przez całe życie" i że będą nadal korzystać z oferty dostępnych kursów i szkoleń.

 

2012

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

„Paszport do aktywnej starości”

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę poszerzenia różnorodności i zwiększenia dostępności zajęć edukacyjnych dla osób starszych (w wieku 60+)w regionie. W ramach projektu oferowane są 4 rodzaje kursów: Kurs języka angielskiego prowadzony metoda dostosowaną dla dorosłych oraz warsztaty: „Prawa konsumenta i pacjenta dla seniora”; „Senior w podróży” i „Podstawy ekonomii i inwestowania dla seniora”. 

Dodatkowo oferujemy możliwość zorganizowania zajęć dotyczących podstaw obsługi komputera i Internetu – jako dodatkowych do każdego z czterech wymienionych tematów. 

Czas realizacji: listopad 2012 – czerwiec 2013
Obszar objęty projektem: subregion południowy województwa śląskiego (powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki oraz powiat grodzki - miasto Bielsko-Biała)
Liczba uczestników: 60 osób w wieku 60+
Wartość projektu: 62 870.12PLN
Dofinansowanie: Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2012-2013.

WWW: http://www.paszport60.fundacjaaie.eu/

 

PROJEKTY ZREALIZOWANE

„Wiemy czego chcemy – prawo jazdy na projekty międzynarodowe dla śląskich NGO”

„Wiemy czego chcemy…" był odpowiedzią na potrzebę poszerzenia wiedzy i umiejętności śląskich organizacji pozarządowych w zakresie aplikowania o dofinansowanie i realizacji projektów międzynarodowych.
Działalność międzynarodowa bardzo mocno przyczynia się do długofalowego rozwoju organizacji i jej pracowników, współpracowników, wolontariuszy.  Sprzyja wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań na rzecz grup wspieranych przez organizację. Dofinansowania na projekty międzynarodowe stanowią mocną alternatywę dla dofinansowań "krajowych", co organizacje coraz częściej dostrzegają.
Celem ogólnym projektu było przyczynienie się do zwiększenia ilości powstających projektów międzynarodowych w regionie, które otrzymają dofinansowanie ze środków poza - krajowych.
By to osiągnąć, przeprowadzone zostały warsztaty dla kadry 12 organizacji pozarządowych dające niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczące planowania, przygotowania i realizowania projektów międzynarodowych. Autorzy siedmiu najlepszych koncepcji projektów, które powstały po warsztatach, wzięli udział w doradztwie. Jego celem było opracowanie kompletnych koncepcji projektów międzynarodowych wraz z wyborem partnerów zagranicznych.

Czas realizacji: czerwiec 2012 – grudzień 2012
Obszar objęty projektem: województwo śląskie
Liczba uczestników: 12 organizacji pozarządowych; 22 osoby
Wartość projektu: 35 181.46 PLN
Dofinansowanie: Program Operacyjny Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - Priorytet 2 "Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie"; obszar wsparcia 1 "Rozwój potencjału organizacji pozarządowych".

WWW: http://www.wiemyczegochcemy.pl/

 

2011

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

Badania terenowe: rzemiosło artystyczne profesjonalne i nie – profesjonalne

W roku 2011 rozpoczęliśmy “rozpoznanie terenu” i budowanie listy lokalnych artystów – rękodzielników, zarówno profesjonalnych jak i nie – profesjonalnych. Szukamy osób, które wytwarzają sztukę użytkową o dużych walorach artystycznych, estetycznych – ale również użytkowych właśnie. Takich, które używają naturalnych materiałów jako surowca I wykonują swoje wyroby ręcznie. Na naszej liście są już osoby tworzące piękne rzeczy z koronki,  wikliny, haftujące, rzeźbiące w drewnie, parające się kowalstwem czy tworzeniem witraży. Rozmawiamy też z przedstawicielami stowarzyszeń rękodzielników. Uczestniczymy w lokalnych targach rzemiosła.
To nasze przygotowanie do planowanych projektów mających na celu promocję rękodzieła,  tradycyjnych technik wytwarzania jako ważnego elementu dziedzictwa kulturowego. Promowania  twórczości artystycznej również nie – profesjonalnej a także – zachęcania do otaczania się pięknymi przedmiotami użytkowymi. Aby w koło było po prostu ładniej.
Rozpoczęliśmy także prace nad stworzeniem przewodnika po “alternatywnych miejscach kultury” w regionie.  

 

PROJEKTY ZREALIZOWANE

„English Garden Party”

Konwersatoria z j. angielskiego dla osób dorosłych, prowadzone szwedzką metodą „studiecirkla”

Na spotkania zapraszaliśmy osoby dorosłe (18+), znające podstawy języka (na poziomie minimum A1/A2), potrzebujące poćwiczyć używanie go w praktyce i gotowe do aktywnego udziału w zajęciach i współtworzenia zajęć.
Zaproponowaliśmy 10 pilotażowych spotkań, trwających 90 minut każde, dla grup maksymalnie 7 - osobowych.